O nás ZAD Dvory nad Žitavou

Združenie agropodnikateľov, družstvo hospodári na výmere 4 481 ha pôdy so zameraním na pestovanie obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín.

Vznik ZAD Dvory nad Žitavou

História Združenia agropodnikateľov, družstvo v Dvoroch nad Žitavou začína v roku 1949, keď v rámci kolektivizácie vzniklo JRD prvého typu (v roku 1959 bola ukončená celoobecná kolektivizácia). V roku 1972 sa JRD Dvory nad Žitavou zlúčilo s JRD Branovo a hospodárilo do roku 1989 na výmere 5656 ha. Po roku 1990 prešlo družstvo zásadnými zmenami. V roku 1992 prebehla zákonná transformácia na družstvo vlastníkov, v roku 1996 boli majetkové podiely podľa zákona premenené na cenné papiere – Družstevné podielnické listy a v roku 1998 sa dovtedy Poľnohospodárske družstvo premenovalo na Združenie agropodnikateľov, družstvo – s právnou formou podnikania družstvo. V rámci vytvoreného kapitálu, družstvo do roku 2002 emitovalo 3 emisie Družstevných podielnických listov.

V rámci prípravy na vstup do EÚ sa v roku 2004 družstvo pretransformovalo podľa výrobkovej špecializácie, keď z ovocinárskej, zeleninársko-potravinárskej a vinohradnícko-vinárskej výroby, ako súčasti odvetví poľnohospodárskej prvovýroby ZAD, sa stali samostatné podnikateľské subjekty – družstvá, ako uzatvorené kapitálové spoločnosti s vyšpecifikovaným majetkom svojich oprávnených osôb – členov pracujúcich v týchto družstvách. Združenie agropodnikateľov, družstvo – zostalo otvorenou spoločnosťou oprávnených osôb s majoritným vlastníctvom členov.

Podľa § 62 písm. g) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme povinní zverejňovať informácie o znečisťovaní ovzdušia. V roku 2023 živočíšna výroba prostredníctvom chovu hovädzieho dobytka vyprodukovala 3 475 t amoniaku (NH3) uvoľneného do ovzdušia ako emisie do ovzdušia (resp. znečistenie ovzdušia).

Náš Príbeh

1942

Začiatok histórie Združenia agropodnikateľov, družstvo v Dvoroch nad Žitavou

1972

Zlúčenie JRD Dvory nad Žitavou a JRD Branovo

1992

Zákonná transformácia na družstvo vlastníkov

2004

Vznik samostatných podnikateľských subjektov – družstiev

O našom Družstve

Združenie agropodnikateľov, družstvo hospodári na výmere 4 481 ha pôdy so zameraním na pestovanie obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín. Družstvo uplatňuje systém minimalizovaného spracovania pôdy.

Družstvo ročne investuje do najmodernejšej techniky a technológií, vďaka čomu dosahuje nielen vysokú produktivitu práce, ale aj nadpriemerné produkčno-kvalitatívne parametre v odvetviach prvovýroby. Pri vysokej intenzite poľnohospodárskej výroby má svoje významné postavenie environmentálna činnosť vo vzťahu k pôdnemu fondu a biotopom prostredia, výsadba stromov, zalesňovanie neproduktívnych plôch a rozvoj neprodukčných činností v rámci multifunkčnosti poľnohospodárskej výroby.

Zistiť viac

O nás

Partneri

pg trade logo
moreau agri logo
land technologies logo
hriadel-logo.png
gazdovsky dvor branovo logo
gamex logo
agroservis-logo.png
agrovok-logo.png

Napíšte Nám

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať.